อุปกรณ์

การวิเคราะห์ swot ของบริษัท — การวิเคราะห์ swot บริษัท s&p

GCM

การวิเคราะห์ swot และ tows อ.หัวหิน จ. - วางแผนการสร้างการค้าขายของที่ระลึกในแหล่งชุมชนต่างๆ ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง.Read more

งานวิจัยชี้ ไม่ควรยกเลิกล็อกดาวน์ทั้งหมด …

GCM

ผลการศึกษาวิจัยจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮ่องกง ที่ตี ...Read more

รายวิชา มคอ. : การจำลองแบบปัญหา Simulation Modeling ...

GCM

1.รหัสและชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา 34081204 ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจำลองแบบปัญหา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Simulation Modeling 2.จำนวนหน่วยกิต 3( 2 - 3 - 5 ) 3.หลักสูตร และ ...Read more

รายงาน มคอ.3

GCM

- การประยุกต์การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ - การให้นักศึกษานำเสนอกรณีศึกษาของการนำเอาการทำเหมือง ...Read more

รายวิชา มคอ. : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ ...

GCM

1.รหัสและชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา BBAIS106 ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Decision Support and Business Intelligence System 2 ...Read more

Course Description – หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการ ...

GCM

2301551 หลักการสร้างโปรแกรม 1 (1–0–3) เทคนิคการสร้างโปรแกรมเชิงโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ ตัวแปรแบบสถิตและพลวัต และการประยุกต์โปรแกรมRead more

HCU e

GCM

แนวคิดในการบริหารจัดการ ฐาน ข้อมูล ความรู้พื้น ฐาน เกี่ยวกับ ฐาน ข้อมูล โครงสร้าง ฐาน ข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบ ...Read more

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ ...

GCM

 · 6 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ. 2553. วิถีการผลิตในระบบวนเกษตรและการจัดการป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของ ...Read more

ข้อมูลเชิงลึก | Camfil

GCM

กรณีศึกษา: การปกป้องอู่ทำสีรถยนต์ที่เป็นของครอบครัว ด้วยชื่อเสียงว่าดีที่สุดในย่านนั้น อู่ทำสีรถยนต์ซึ่งเป็นรุ่นที่สาม ...Read more

กรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

GCM

การใช้ AWS ช่วยให้ Ascension และคู่ค้า PokitDok สามารถมอบยอดประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ทั้งยัง ...Read more

การคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน(Analytical Thinking) บทความ ...

GCM

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆ ...Read more

คำอธิบายรายวิชา 2558

GCM

LM 5001 Data Analysis and Decision Models การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล การพยากรณ์เบื้องต้น การสร้างตัวแบบการตัดสินใจที่เป็นการหาค่าที่ดีที่สุดและ ...Read more

รายวิชา มคอ. : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรม ...

GCM

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ ...Read more

ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E

GCM

จากการจัดการเรียนรู้แบบ pbl ในรายวิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งทำการสอน. ในภาคเรียนที่ 1/2558 นั้น สิ่งที่ผู้เรียนจะได้คือใน ...Read more

5 เคล็ดลับการบริหารแบบ Lean ที่ Startup ไทยไม่ควรพลาด

GCM

ตัวอย่างการทำ Lean Startup ที่วงจรวนครบรอบและวนไปเรื่อย ๆ มีให้เห็นใน Startup ที่ประสบความสำเร็จหลายเจ้า Dropbox แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลชื่อ ...Read more

Data Mining( การทำเหมืองข้อมูล)และ โปรแกรม Weka

GCM

 · การทำเหมืองข้อมูล (data mining) หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases - KDD) เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (pattern) ของจากข้อมูลจำนวนมหาศาล ...Read more

รายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

GCM

ชื่อวิชาภาษาไทย : การเขียนแบบวิศวกรรม ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : (Engineering Drawing) จำนวนหน่วยกิต : 3(2-3)Read more

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | tassmee

GCM

การประมวลผลภาพข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขสามารถใช้ได้กับข้อมูลหลายประเภทที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ช่วงคลื่น หรือเชิง ...Read more

CT51 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ ...

GCM

สถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการขับเคลื่อนระบบขนส่งไทย โดยการใช้ GIS ทำแผนที่ ...Read more

สองเดือนในกมธ.งบฯ : "ระบอบประยุทธ์" สร้างศัตรูตัวร้ายที่ ...

GCM

 · การประชุม กมธ.งบ 64 จบไปแล้ว มีการเรียกหน่วยงานราชการต่างๆมาชี้แจงครบแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนลงมติวาระ 2-3 . สองเดือนที่ผ่านมา ระหว่างการประชุม ...Read more

ทำโปรเจค

GCM

-การสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหา (สำหรับการวางแผนขบวนการผลิตและการขนส่ง) ในระบบแบบทันเวลาพอดีRead more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

GCM

วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองแบบ ... รวมหลายหลักฐาน การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและเพื่อนบ้านที่ใกล้ ...Read more

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ...

GCM

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทาง ...Read more

ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ดีที่สุดสำหรับงานวิเคราะห์ด้านสถิติเพื่อ ...

GCM

การเงินเชิงตัวเลขและสถิติ (Quantitative financial) จำเป็นต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งบางภาษาเพื่อช่วยในการทำงาน ดังนั้นหากอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา ...Read more

Sal Forest

GCM

Sal Forest - ป่าสาละ, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. ถูกใจ 16,998 คน · 17 คนกำลัง ...Read more

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน

GCM

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (อังกฤษ: k-means clustering) เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการแบ่งเวกเตอร์ (vector quantization) ที่มีรากฐานมาจากการประมวลผลสัญญาณ วิธีนี้เป็นที่ ...Read more

การทำเหมืองข้อมูล | ชุมชนชาวการจัดสารสนเทศ

GCM

Neural Network เป็นการสร้างแบบจำลอง ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ มีโครงสร้างเป็นกลุ่มของ Node ที่เชื่อมโยงถึงกันในแต่ละ Layer คือ Input ...Read more

TCDC (Thailand Creative & Design Center)

GCM

Design Thinking for Creative Business [เก็บตกเวิร์คชอป] เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล. การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต่อยอดรูปแบบการคิดในหลากหลาย ...Read more