อุปกรณ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

สำหรับการดำเนินงานภาคเอกชนซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ประกอบการเหมืองแร่ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ...Read more

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ ...

GCM

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

สรข.1 ร่วมกับ กลุ่มผู้ประกอบการเหมืองหินเขาปัดโวก จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดประชาชนรอบเหมือง ครั้งที่ 6Read more

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ | ประชาไท ...

GCM

11.1) มาตรา 36 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดของผู้รับช่วงการทำเหมืองว่า "ผู้รับช่วงการทำเหมืองตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และ ...Read more

"เหมืองแร่" ของใคร : ฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ ด้วยการมีส่วน ...

GCM

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ชี้ พ.ร.บ. แร่ สำคัญ คือต้องผลักดันการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการแร่ 'ดร.อดิศร์' ชี้การ ...Read more

ระเบิดหินให้ปลอดภัยด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง …

GCM

•ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักคอืการ ... ของผู้ประกอบการเหมืองแร่ในชาติ ... เลอืกขนาด ปริมาณหิน และ ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

GCM

ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่า หน่วยงานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือฝ่ายเหมืองแร่ ที่สำนักงานอุตสาหกรรมเมืองกาญจน์ฯ.....Read more

"การพัฒนาอุตสาหกรรมแร่อย่างยั่งยืน"

GCM

จัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (Standard for Corporate Social Responsibility Department of Primary Industries and Mines : CSR-DPIM) ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ...Read more

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: สุนทรียะของหิน – นักข่าวพลเมือง

GCM

ความทรงจำ ของเรื่องเล่า 'โอ่งภูเขา' ในดอยแม่ออกฮูของป้าหอม ความขัดแย้งเรื่องเหมืองหิน และการสูญเสียของนักต่อสู้ สู่การเดินหน้านโยบายใน ...Read more

มุมวิชาการด้านอาขีวอนามัยฯ

GCM

ดังนั้น งานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยจึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง งาน (work) กับ สุขภาพอนามัย (health) ของผู้ ...Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรม ...

GCM

โครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน้าที่และ ...Read more

ภารกิจกระทรวงอุตสาหกรรม

GCM

3. กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (Industrial and Entrepreneurship Promotion Cluster) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือRead more

Investigative

GCM

สำนักข่าวอิศรา - สร้างรูปแบบการสื่อสารของสื่อภาคประชาชนและท้องถิ่นที่ถูกต้อง และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน.Read more

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย …

GCM

กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณา อนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่ม ...Read more

"วิฑูรย์"สั่งเอ็กซเรย์เหมืองหินทั่วประเทศ พบอีก 4 เหมือง ...

GCM

โดยมี รายงานเบื้องต้นพบว่ามีเหมืองที่มีความเสี่ยงลักษณะนี้อยู่อีก 4 แห่ง ใน หมู่เหมืองหินหน้าพระลานจ.สระบุรี หมู่เหมือง ...Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ ...

GCM

"เหมืองแร่ร่วมใจสู้วิกฤติโควิด-19" วันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัทส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด ผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน จ.น่าน ร่วมกับพันธมิตร ...Read more

เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า เหมืองแร่ผุดทั่วไทย …

GCM

นักวิชาการเตือน ไทยกำลังเดินสวนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่มีปัญหา เอื้อประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบการเหมือง เปิด ...Read more

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

GCM

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ : กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา ...Read more

เอกสารประชาสัมพันธ์และใบสมัคร

GCM

สังคม และเผยแพร่มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (csr-dpim) ให้แก่ผู้มีRead more

เหมืองแร่บ้านปู(ดงดำ) ''คราบน้ำตา'' อันแสนเจ็บปวดของคน ...

GCM

ส่วนการชี้แจงของ จ.ลำพูนกรณีแม่น้ำลี้มีความลาดชันถึง 600 เมตร ซึ่งสร้างปัญหาการเทน้ำและปัญหาความแห้งแล้งนั้น นายมนตรี แย้ง ...Read more

การบูรณาการงานก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม …

GCM

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมืองแร่ต่อบุคคล ... ท าเหมืองและ ... โม่บดหรือย่อยหินเพื่อรองรับตะกอนฝุ่นที่เกิดจากการชะล้าง ...Read more

ข้อปฏิบัติของเหมืองหินและโรงโม่หิน

GCM

ข้อปฏิบัติของเหมืองหินและโรงโม่หิน ... หน้าที่ของผู้ถือประทานบัตร 27. ... เจ้าพนักงาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมืองแร่ ...Read more

"การกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่"

GCM

ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาตั้งแต่อดีต และคงความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาทุกยุคสมัย ...Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินโครงการ CSR …

GCM

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินโครงการ csr-dpim ปีที่ 2 สร้างความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องกับการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแร่ดำเนินกิจกรรม csrRead more

ผลการดำเนินงาน CSR

GCM

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ในปี 2553 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความ ...Read more

ชาวบุรีรัมย์ค้านสัมปทานเหมืองหิน …

GCM

1  · ชาวบุรีรัมย์ค้านสัมปทานเหมืองหิน จี้สอบนายทุนทำถนนผ่าป่าสงวน ... ที่นายทุนหรือผู้ประกอบการ ทำถนนตัดผ่านป่าพื้นที่ป่าสงวน ...Read more

สมัครงาน ลูกค้าสัมพันธ์ (บริการหลังการขาย) หางาน ปทุมธานี ...

GCM

สมัครงาน ลูกค้าสัมพันธ์ (บริการหลังการขาย) หางาน ปทุมธานี เมืองปทุมธานี พนักงานประจำ บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด รับสมัครพนักงาน ...Read more

ชาวบุรีรัมย์ร้อง "ศรีสุวรรณ" ค้านนายทุนสัมปทานเหมืองหิน …

GCM

 · บุรีรัมย์-ชาวบ้านบุรีรัมย์ ยื่นหนังสือ "ศรีสุวรรณ" ร้องตรวจสอบนายทุนทำถนนตัดผ่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาอังคาร พร้อมค้านยุติสัมปทานทำเหมือง ...Read more