อุปกรณ์

บทที่ 5 ระบบการผลิต

GCM

นําเอาเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการผลิต . 4.Read more

การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบดึงด้วยสัญญาณอิเล็คทรอนิกส์แบบ ...

GCM

ประยุกต์ของเทคโนโลยี rfid มักถูกน ามาใช้เพื่อการ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2555Read more

ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ กับการใช้ชีวิตของ…

GCM

ในชีวิตประจำวัน ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโต ...Read more

Kaizen คืออะไร? กลยุทธ์การใช้งาน และ ตัวอย่างที่ทำตามได้จริง

GCM

 · การทำงานของ Kaizen จะเหมาะสมที่สุดถ้ามีระบบ หมายความว่ายิ่งเรามีปัจจัยมนุษย์เยอะ ประโยชน์จากการใช้ Kaizen ก็จะยิ่งเยอะ เพราะ ...Read more

ตัวอย่างการวิเคราะห์ swot องค์กร Archives

GCM

การวิเคราะห์ swot เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์การประกอบธุรกิจ หลายคนอาจจะรู้จักและมีความรู้เรื่อง swot analysis อยู่บ้าง แต่สำหรับใครที่ไม่ ...Read more

โปรแกรมประยุกต์

GCM

ความหมายของโปรแรมประยุกต์: โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมที่มีความสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้านโดยตัวโปรแกรมจะเหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงาน ...Read more

ข้อกำหนด 10 ประการ ของการวิเคราะห์รากสาเหตุ

GCM

ในกระบวนการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action : C/A) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา โดยนิยมใช้เครื่องมือ Why – Why Analysis ด้วยเทคนิค 5 Why & 3G มา ...Read more

ใช้ประโยชน์จาก IoT อย่างเต็มที่ในโรงงานขนาดใหญ่ ในการ ...

GCM

นอกจากเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับ "อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)" และ "โรงงานอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)" แล้ว การจัดการสำหรับการผลิตสินค้าของยุค ...Read more

ค้อน เครื่องมือสำหรับงานช่างทุกอุตสาหกรรม | MISUMI Thailand

GCM

ค้อนหงอน. ค้อนหงอน หรือบางคนอาจเรียกว่า ค้อนช่างไม้ หัวค้อนหงอนผลิตจากเหล็ก หน้าค้อนมีลักษณะกลม พื้นผิวเรียบใช้สำหรับตอกตะปู ส่วนอีกRead more

เรื่อง การจัดทำระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

GCM

Food science 036 การจัดทำระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพในโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎหมาย มาตรฐาน ...Read more

การประยุกต์ใช้ LEAN ในงานบริการสุขภาพ

GCM

การประยุกต์ใช้ lean ในงานบริการสุขภาพ ... ใช้การทํางานของคนอยู่ หากเคลืÉอนไหวไม่ถูกต้องก็เกิดความ ... ในการใช้งาน ซึÉงจําเป็ ...Read more

การผลิตแบบลีนในโรงงานอุตสาหกรรม

GCM

เทคนิคของการผลิตแบบลีน 27 ชนิด จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือนั้นๆ ได้แก่ ... สิ่งพิมพ์ การประยุกต์ใช้ ...Read more

VR 360 กับวิธีการนำเอาไปประยุกต์ใช้ …

GCM

 · Website สามารถบูรณาการ Virtual Reality 360 (VR) กับ Website ได้โดยใช้การนำเสนอภาพเสมือนจริงของโรงงาน อาคาร สถานที่ Facility หรือแม้แต่สินค้าและบริการของธุรกิจ ในลักษณะ 360 ...Read more

VR 360 กับวิธีการนำเอาไปประยุกต์ใช้ เพื่อการ…

GCM

 · Website สามารถบูรณาการ Virtual Reality 360 (VR) กับ Website ได้โดยใช้การนำเสนอภาพเสมือนจริงของโรงงาน อาคาร สถานที่ Facility หรือแม้แต่สินค้าและบริการของธุรกิจ ในลักษณะ 360 ...Read more

ความส าคัญของพันธุกรรมในการประเมินคุณภาพของไข่ โดย

GCM

เครื่องมือกระตุ้นไปที่เส้นรอบวงไข่ด้วยค้อน ท าให้เกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งบันทึกกับไมโครโฟนบนด้านตรงข้ามของไข่ ... ใช้แรง ...Read more

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ...

GCM

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้ามาช่วยในการ ...Read more

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีDna

GCM

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีDna 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA 2. การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม 3.Read more

การเลือกค้อนให้ตรงกับการใช้งาน | MISUMI Thailand

GCM

2. เลือกความยาวค้อน. สำหรับความยาวของตัวค้อนก็มีผลต่อการตอก ในการใช้งานด้ามค้อนขนาดสั้น ก็จะทำให้แรงกระแทกมีน้อยซึ่งเหมาะRead more

การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

GCM

การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม. สึบาคิเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบส่งกำลัง เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เหมาะสมกับ ...Read more

Activity Based Cost Analysis: A Case Study of a Plastic ...

GCM

3.1 กระบวนการท างานของโรงงาน 3.2 ขวดโหล รหัส A1 ... เกี่ยวข้องกับการผลิต จึงเป็นที่มาในการประยุกต์ใช้วิธีคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity ...Read more

ประโยชน์ของ PDCA ต่อองค์กร

GCM

ประโยชน์ของการทำ pdca. ... แล้วอย่างลืมนำวงจร บริหาร งานคุณภาพ pdca ไปประยุกต์ใช้ ... • ระบบ erp กับโรงงานRead more

5 วิธีการไล่นกสำหรับอาคารโรงงานและคลังสินค้า

GCM

9 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นี้ค่ะ โดยวัตถุประสงค์หลักของการ ...Read more

10 อันดับการประยุกต์ใช้ Internet of Things

GCM

10 อันดับการประยุกต์ใช้ Internet of Things ... เซ็นเซอร์วัดระยะทางของการวิ่ง วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอุณหภูมิรอบๆ การบอกพิกัดต าแหน่ง ...Read more

ตัวอย่าง lean manu.pdf

GCM

View ตัวอย่าง lean manu.pdf from MANAGEMENT 01 at National Institute of Development Administration . การผลิตแบบลีนในโรงงานอุตสาหRead more

ตัวอย่างสำคัญของการใช้ IoT ในระดับโลก

GCM

ตัวอย่างสำคัญของการใช้ IoT ในระดับโลก ... เวลาดาวน์ไทม์ของโรงงาน; การติดตั้งปั้มเคิร์ฟที่ฝังไว้ในกระบวนการทำงานของอัลติวาร ...Read more

3 Kaizen tools พื้นฐานเพื่อ ...

GCM

ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะ ปัญหา : ความยาวของแหนมหมายเลข 8 ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุ . 1. ขาดมาตรฐานในการปิดปากถุง ทำให้ความยาวของแหนมแต่ละเส้นไม่ ...Read more

[อุตสาหกรรมการผลิต] …

GCM

เมื่อมีการใช้ Handheld Mobile Computer ในสายการผลิต รายการสินค้าจะถูกย้ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดหน้าที่ในการบันทึกและการป้อน ...Read more

[อุตสาหกรรมโลจิสติกส์] ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน …

GCM

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อดีของการติดตั้ง Handheld Mobile Computer และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับกระบวนการต่างๆ ในคลังสินค้า ...Read more